پنجره دو جداره فربد(FARBOD)
شـرکت کار تجـارت فربـد، کارخانـه خـود را در سـال ۱۳۸۶ تاسـیس کـرد.

ایـن کارخانـه در زمینـی بـه مسـاحت دو هکتار و زیربنـای ۷۵۰۰ مترمربـع،در شـهرک صنعتی اشـتهارد سـاخته شـد و در سـال ۱۳۹۰ بـه بهرهبـرداری رسـید. در ایـن مجموعـه تولیـدی، از ماشـین آلات و تجهیـزات برندهـای مطرحـی چون Maffei Krauss آلمـان، Greiner اتریـش و سـایر تامین کننـدگان اروپایـی اسـتفاده می شـود. ایـن تجهیـزات ظرفیـت تولیـد این مجموعـه را بـه ۱۲ هـزار تـن در سـال رسـانده اند.
مقاطع تولیدی شرکت فربد
بازشوهای سری70 پنج کانال
بازشوهای سری60 چهار کانال
کشویی سری 60 و 40
پروفیل های لمینت و رنگی
گروه صنعتی دراج با نمایندگی کرج شرکت کار تجارت فربد همکاری دارد. و پروفیل های مورد نیاز خود را از این نمایندگی تهیه می نماید.